chevron carousel-svg hamburger close

Opinyon Sitwayen-Lidè Ayisyen yo

Sitwayen-lidè ann Ayiti yo ap transfòme kominote yo. Soti nan enspire aprenan yo nan salklas la, rive nan angaje paran-lidè yo nan edikasyon pitit yo, yo rive travèse obstak yo pou yo konble gwo vid ki genyen nan sistèm edikasyon Ayiti a. Men temwayaj yo ak lide yo pandan yo ap travay pou ekite nan zafè edikasyon - kòmanse nan sal klas la rive jouk nan kominote a.