chevron carousel-svg hamburger close
Blog
Back to Blog

Sitwayen-Lidè Ayisyen APA: Kesyon Repons Avèk Endy Junior Maurice

Kisa ki te motive ou pou entegre nan mouvman APA?

Filozofi Anseye Pou Ayiti a ki te motive mwen anpil. Lè mwen te tande aprenan yo pral fè enpak nan kominote yo, sa te vrèman fè mwen kontan. Mwen te toujou kont chatiman kòporèl yo tou epi nan ekspoze APA te fè, mwen tande Anseye Pou Ayiti kont vyolans sou tout fòm sou timoun yo. Mwen di wow mwen ap postile paske mwen santi nou genyen menm filozofi.

Koulye a ou konplete pwogram kowòt lan, ki enpak oswa chanjman pwogram APA te genyen pou ou pèsonèlman/pwofesyonèlman? Ki sa ou wè k ap posib pou lavni w ak kominote w?

Enpak pèsonèl: Mwen vinn plis reyalis. Mwen pa plenyen nan nenpòt sitiyasyon mwen toujou mete nan tèt mwen ke menm si nenpòt pwoblèm poze men mwen dwe jwenn solisyon. Mwen aprann prensip sa ki se SERE: Solidarite, Ekselans, Respè, Angajman. E mwen ki pou di nou jan prensip sa yo itil mwen nan vi pèsonèl mwen. Mwen devlope fleksibilite kòmsi mwen pa bloke nan vi mwen vrèman. Menm si obstak la vini, mwen toujou jwenn yon mwayen pou mwen avanse. 

Pwofesyonèlman: Mwen vin anseye pi byen. Mwen vin devlope anpil estrateji nan sal klas mwen. Mwen aplike disiplin pozitiv nan klas yo. Avantaj mwen jwenn nan sa - mwen pa fè kòlè, timoun yo renmen mwen epi timounn yo santi klima pozitiv pou yo aprann. Yo vin devlope espri kritik, espri inisyativ ak espri kreyativite. Sa k ap posib pou avni mwen se kontinye fòme tèt mwen, kontinye fè pledwari pou timoun yo kapab jwenn bon jan kalite edikasyon.


Ki sa ki plis atire atansyon ou pandan patisipasyon ou nan mouvman APA? Selon ou menm, ki enpòtans mouvman APA?

Se pil konpetans aprenan yo devlope. Aprenan yo patisipe nan seremoni gradyasyon gradye yo. Yo jwe wòl mèt seremoni. Ou santi aprenan yo devlope espri kritik. Anpil kreyativite tou. Paske genyen aprenan ki pran plezi nan pran inisyativ bò lakay yo nan netwaye katye yo.


Ki sa yon bon lidè vle di pou ou?

Pou mwen, yon bon lidè se fè aksyon san bay pil diskou. Se moun ki genyen yon bon vizyon e ki gen kapasite pou fè moun ede li reyalize vizyon an ak enfliyans pozitiv li.

Kounye a pataje avèk nou yon ti kras plis sou aktivite ou te òganize a

Pwoblèm lan: Ki pwoblèm ou te vle adrese/ede rezoud ak aktivite ou? Ki enpak pwoblèm sa a genyen nan kominote ou?

Nou te konstate ke aprenan yo manke motive sou aktivite lekòl yo. Swa yo pa genyen liv ou byen yo plis sou jwe. Donk nou te mete ansanm nou reyalize yon jeni entèklas k ap motive yo nan kesyon aprantisaj yo. Epi nou te genyen plan pou nou te mete yon biblyotèk kanpe nan kominote a. Objektif la se te mete liv disponib pou aprenan ki pa genyen liv nan kominote a pou vin fè devwa yo. Bon timoun konn pa motive epi yo al jwe. Lè yo al lakay yo lè konsa paran yo konn fache epi plede kale yo.


Kòman ou te planifye aktivite sa a?

Nou te mete direksyon lekòl la o kouran epi nou te planifye ak pwofesè yo. Pwofesè yo te vin jwe wòl jiri pou pwojè sila.


Kisa ki fè w plis fyè par rapò ak aktivite sa a? Eske gen yon enpak pozitif nan kominote a?

Sa ki te fè m fyè se paske objektif ki te fiks a te vrèman respekte paske aprenan yo te vinn travay pi plis yo konnen yo nan konkou. Enpak pozitif ki te genyen anpil paran te vin enskri timoun yo nan lòt ane paske yo di ke timoun yo nan kondisyon pou yo aprann. Yo pa bezwen bat yo pou di yo al pran liv yo paske yo deja konnen fòk yo etidye pou yo kab genyen. Akoz aktivite sa pral genyen yon biblyotèk nan zòn nan pou timoun yo kab aprann pi byen.


Evalyasyon angajman/aktivite a: Fidbak pozitif ou resevwa apre reyalizasyon aktivite sa a?

Anpil lòt lekòl te apresye pwojè a. Epi paran yo kontan paske aprenan yo reyisi. Lòt aprenan yo bezwen pou lòt ane pou pwojè a refèt ankò pou yo kapab patisipe. Pwojè sa te pèmèt aprenan yo konn vèb yo pi byen.

Eske gen yon lòt enfòmasyon ou vle pataje? (par rapò ak eksperyans ou, aktivite sa, konsèy pou lòt moun ki vle kontribye ak chanjman kominotè, lòt pwojè ou genyen pou pwochen mwa sa yo, elatriye)

Mwen ta renmen pou tout lekòl patisipe nan pwojè konsa paske li pote fwi. Timoun yo ap motive plis. Paske yo santi yo vle defann onè klas yo, donk fòk yo genyen. Yap travay di pou sa. Pou 24 Jen 2022 biblyotèk la ap inogire. Aprann timounn yo ke pwoblèm yo anpil vre, men solisyon yo posib tout bon. Lè sa y ap plis fokis nan chache pote solisyon ke trakase tèt yo panse ak pwoblèm.

share