chevron carousel-svg hamburger close

Fè Yon Don

Sipò ou bay la pèmèt tout Sitwayen-Lidè Ayisyen yo kontinye fè chanjman anndan ak deyò salklas yo. 

Opsyon pou fè yon don:
· Anliy (kat kredi) - detay anba
· Zelle - info@omprakash.org + ajoute "Anseye Pou Ayiti" nan espas memo
· Depo kont bank APA - Unibank:
HTG 250-1021-1292068
USD 250-1022-1292076

Nou resevwa don anliy yo atravè Omprakash, ki se yon òganizasyon san bi likratif 501(c)(3) ki jwe wòl esponnsò fiskal pou nou. Nou ap trete don ou fè anba a atravè Omprakash, epi ou ap resevwa yon resi elektwonik Omprakash ap voye ba ou. Yo retire taks sou don moun ki Etazini yo fè.